Thực hiện Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh;

Nhà trường thông báo về đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng như sau:

1. Sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học của trường năm cuối có điểm rèn luyện xếp loại tốt trở lên, không bị kỷ luật, học lực tính theo điểm trung bình chung tích lũy xếp loại khá trở lên và số tín chỉ tích lũy đạt từ 80 tín chỉ trở lên được đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ  chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

2. Sau khi tốt nghiệp trình độ đại học, sinh viên đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường sẽ được công nhận các học phần mà sinh viên học trước (điểm học phần đạt từ điểm C (5,5) trở lên). Sinh viên học tiếp các học phần còn lại để hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ và được Nhà trường cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

3. Sinh viên đủ điều kiện, có nhu cầu học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng làm đơn đăng ký, nộp về Phòng Quản lý đào tạo (Thầy Nguyễn Văn Đạo, ĐT: 094 3573 686) trước ngày 31/05/2023.

Tập tin đính kèm